Obsah

škola podporující zdraví"Škola s úsměvem" 

a

"Škola podporující zdraví"

Berme školu vážně, ale nebojme se zasmát.
Nejztracenější den našeho života je ten, kdy jsme se nezasmáli.

Jsme typem malotřídní venkovské školy postavené v roce 1892. Škola má 4 ročníky spojené do dvou tříd. Spojení je určeno počtem dětí v jednotlivých ročnících. Škola je umístěna v obci, která se nachází mezi dvěma většími městy. Dopravní spojení do obce je pouze železniční a silniční. Autobusová doprava není zavedena. Škola je integrovaná s mateřskou školou, součástí školy je také jedno oddělení školní družiny a školní jídelna. Maximální kapacita je 40 žáků. Skutečný stav se pohybuje okolo 25 - 30 žáků. Kapacita školní družiny je 31 žáků. Žáci, kteří školu navštěvují, jsou většinou místní. Škola umožňuje vzdělání také žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i žákům nadaným.

SBÍRÁME TYTO SUROVINY:

  • Pomerančovou kůru
  • Šípky
  • Papír
  • Víčka od PET lahví
  • TETRAPAK

PROJEKTY:
Škola se zatím do dlouhodobých projektů a mezinárodní spolupráce nezapojuje a nabízí tyto celoroční projekty:

Spaní ve škole aneb "Noční hledání školního skřítka"
Zahradní slavnost - sportovní klání rodičů a žáků
Putování tradicemi - seznamování dětí s obyčeji
Rej čarodějnic - pochod obcí a vynášení Morény
Péče o zdraví - "Zdravé zuby" a "Zdravá výživa"
EKO projekty -  "Sběr papíru" - Severočeské sběrné suroviny
                           "Tonda Obal na cestách" - třídíme odpad
                             Sběr a sušení šípku a pomerančové kůry

Pobyt v přírodě - týdenní pobyt se zaměřením na ekologickou a enviromentální výchovu
Za poznáním Českého Švýcarska - vědomostní soutěž
Kalibro - srovnávací testy

SOUTĚŽE:

Olympiáda malotřídních škol - 1. místo

Turnaj ve vybíjené - 5. místo

Výtvarná soutěž - "3001 příběh planety"

Výtvarná soutěž - "Svět kolem nás" - kolektiv školní družiny

Výtvarná soutěž - "Nejhezčí velikonoční výrobek"

Recyklohraní - třídění odpadu

KOVOŠROT GROUP - 2.místo ve sběru papíru s nejvyšším odevzdaným množstvím papíru na jednoho žáka školy

 

PUTOVÁNÍ ŠKOLNÍM ROKEM:

Škola v přírodě
Adopce opičky kalimiko - ZOO Děčín spolu s MŠ
Vánoční trhy a zpívání u stromečku
Vítání občánků
Karneval
Akademie - pásmo scének, pohádek, písní, básní, předtančení atd.
Poslední zvonění (rozloučení se školním rokem, loučení se čtvrťáky, program pro rodiče)
Plavecký výcvik/lekce bruslení

BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU PROBÍHÁ ŘADA DALŠÍCH DROBNĚJŠÍCH AKCÍ:

Preventivní program - akce vedoucí k vytváření pocitu zodpovědnosti a sounáležitosti (besedy na téma drogy, alkohol, šikana), besedy o zvířatech (ZOO, CHKO), dále pak tematické akce - Mikuláš, knihovna, slavnostní zahájení a ukončení školního roku se starostou obce, branný závod, výlet za odměnu na konci I. pololetí a pak na konci II. pololetí, účast dětí MŠ ve vyučování prvních tříd, účast v různých soutěží během školního roku, požární ochrana a exkurze, návštěvy kin, divadel a výstav. Spolupráce se spádovou školou - návštěva školy.

 

Nejztracenější den našeho života je ten, kdy jsme se nezasmáli.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, "Škola s úsměvem", č.j.240/2007

Naše škola je škola rodinného typu s malým počtem žáků, která nabízí přívětivé klima. Je to škola otevřená všem dětem, rodičům, veřejnosti. Komunikace a vztahy uvnitř školy i navenek s rodiči a veřejností jsou jedním z nejdůležitějších témat pro školu a její vedení. Škola chápe své poslání jako službu žákům a jejich rodičům.

     *  stejná péče žákům nadaným i těm, kterým to ve škole nejde
     *  individuální přístup - malý počet žáků
     *  zaměření na integrované žáky  +  slovní hodnocení
     *  výuka cizích jazyků, především anglický jazyk
     *  týmová práce, vzájemná pomoc, sounáležitost, respektování se
     *  vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem,          prostředí i k přírodě
     *  harmonické a klidné prostředí
     *  kvalitní výuka - harmonický rozvoj dítěte - tvořivé myšlení, logické uvažování, řešení problémů
     *  nabízet účast v různých akcích - možnost rozvíjení svého nadání
     *  podporovat výuku na počítačích a jejich využívání
     *  dodržovat dobré tradice školy
     *  umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
     *  projektové dny s celou školou - co nejvíce poznatků v souvislostech
     *  zlepšování vybavení školy výukovým zařízením a pomůckami
     *  otevřenost školy - Akademie, spaní ve škole, Zahradní slavnosti, projektové dny, Dny otevřených dveří, exkurze, výlety, ozdravné pobyty
     *  rozvoj zájmů - nabídka zájmových činností v rámci školní družiny a kroužků
     *  další vzdělávání učitelů ve prospěch rozvoje školy
     *  připravovat žáky k tomu, aby se chovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili si své povinnosti

Celé znění ŠVP naleznete ZDE