Obsah

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ŠVP

 

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:

 

„Škola s úsměvem“

Berme školu vážně, ale nebojme se zasmát.

Nejztracenější den našeho života je ten, kdy jsme se nezasmáli.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, "Škola s úsměvem", č.j.240/2007

Naše škola je škola rodinného typu s malým počtem žáků, která nabízí přívětivé klima. Je to škola otevřená všem dětem, rodičům, veřejnosti. Komunikace a vztahy uvnitř školy i navenek s rodiči a veřejností jsou jedním z nejdůležitějších témat pro školu a její vedení. Škola chápe své poslání jako službu žákům a jejich rodičům.

     *  stejná péče žákům nadaným i těm, kterým to ve škole nejde
     *  individuální přístup - malý počet žáků
     *  zaměření na integrované žáky  +  slovní hodnocení
     *  výuka cizích jazyků, především anglický jazyk
     *  týmová práce, vzájemná pomoc, sounáležitost, respektování se
     *  vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem,          prostředí i k přírodě
     *  harmonické a klidné prostředí
     *  kvalitní výuka - harmonický rozvoj dítěte - tvořivé myšlení, logické uvažování, řešení problémů
     *  nabízet účast v různých akcích - možnost rozvíjení svého nadání
     *  podporovat výuku na počítačích a jejich využívání
     *  dodržovat dobré tradice školy
     *  umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
     *  projektové dny s celou školou - co nejvíce poznatků v souvislostech
     *  zlepšování vybavení školy výukovým zařízením a pomůckami
     *  otevřenost školy - Akademie, spaní ve škole, Zahradní slavnosti, projektové dny, Dny otevřených dveří, exkurze, výlety, ozdravné pobyty
     *  rozvoj zájmů - nabídka zájmových činností v rámci školní družiny a kroužků
     *  další vzdělávání učitelů ve prospěch rozvoje školy
     *  připravovat žáky k tomu, aby se chovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili si své povinnosti

Celé znění ŠVP naleznete ZDE