Obsah

DOMÁCÍ ÚKOLY 5. období - 06.04. – 12.04.2020

Typ: ostatní
.
1. TŘÍDA
Slabikář s. 73, 74,75 (jen křížovku a barevné sloupečky),
s. 76
Práce se zásobníčkem (desky s písmenky) – složte slova
VELIKONOCE, KOLEDA, MAZANEC, BERÁNEK, ZAJÍC.
M-PS s. 38
s. 39/10, 11
s.40, 41 (Pozor na rozdíl mezi krychlí a čtvercem.)
Ústně procvičovat řadu čísel od 0 do 20 a zpět.
Příklady Fólie č.31, 32(vytisknout) viz. soubory "Fólie 1. třída" Fólie 1. třída
Psaní
Písanka s. 23, 24
-nácvik psaní b – fotografie
Písanka s. 25, 26
Nadiktujte, prosím, dětem tato písmena : z, d, k, š, r, c, h, Z, Š, R, C.
Děti budou psát na papír psacím písmem. Pokud si psaní některého z písmen nevybaví, zopakujte jej několikrát během tohoto týdne.
Já a můj svět s. 48, 51
Pokud budou mít děti vše hotové, mohou procvičovat v pracovním sešitě Poznáváme abecedu probraná písmena .
Hezké Velikonoce.M.Š.
 
2. TŘÍDA
Opakování z učebnice ČJ :
uč. s. 79/1
s. 79/2 – 3 řádky
s. 80/6
Zkuste, prosím, dětem nadiktovat diktát v učebnici na s. 89/9b. Děti mohou psát daná cvičení do sešitu domácího nebo na papír.
Stále procvičovat názvy slovních druhů zpaměti.
Učebnice s.90 - ústně
ČJ-PS s.21
M-PS s. 73- ústně
Rýsování úsečky dané délky – výklad – viz. odkaz prezentace
M-PS s.75, 76, 77
Příklady Fólie č.57,58, 59 (vytisknout) viz. soubory "Fólie 2. třída" Fólie 2. třída
Písanka s. 22, 23
Já a můj svět učebnice s. 46, 47 – ústně
Já a můj svět pracovní sešit s. 59
Čtení – Nezapomeňte pokračovat v četbě vaší knížky.
Hezké Velikonoce.M.Š.
 
3. TŘÍDA
Matematika
1. Výklad zaokrouhlování učebnice str. 86
2. PS str. 26
3. Učebnice str. 86/2 + 86/4 - papír
4. Fólie - každý den alespoň jeden sloupec viz. soubory "Fólie 3. třída" Fólie 3. třída
Stále prohlubovat již naučené. Hlavně písemné + a -, zpaměti + a -, násobilku atd.
 
Český jazyk
1. Výklad vyjmenovaná slova po - v -.
Vysvětlit jednotlivá slova, pochopit význam, naučit se
zpaměti – učebnice str. 75
2. Malý PS str. 46 – vypsat, vybarvit + přiřadit ( pastelkou), str. 47, 48
Neustále procvičovat a doplňovat.
 
Prvouka
Tento týden nebudeme pracovat ani s učebnicí ani pracovním sešitem.
Vaším úkolem bude podívat se na toto video :
A pak mi napište o jakém svátku se ve videu povídá? Můj email : danik@dcdoma.net a pokud připíšete i pár vět o tom, jak trávit tento svátek budete tentokrát vy, budu moc ráda
 
Anglický jazyk
Lekce 12
Učebnice strana 45
Pracovní sešit strana 45-46
 
Nová slovíčka:
Rabbit-ræbit - králík
Hat - hæt - klobouk
Match - mæč - zápalka
Remember - rimemebə - pamatovat si
Magic - mædžik - kouzelný
Trick - trik - trik, klam
 
Nová gramatika :
Vazba There isThere are se v angličtině používá pro vyjádření, že něco existuje nebo něco je. Tato slovní vazba je velice jednoduchá a zároveň v angličtině často používaná. Pokud ji chcete přeložit do češtiny, znamená to:
There is – tam je, tady je There are – tam jsou, tady jsou
Tabulka viz. fotografie
.

Kladná věta Pro kladnou větu máme celkem tři možnosti použití: „There are“ se používá pouze u množných podstatných jmen, ale „there is“ se použije krom jednotného čísla podstatných jmen, tak u nepočitatelných podstatných jmen:

 • There is + podstatné jméno v jednotném čísleThere is a book on the table. – Kniha je na stole.

  There are + podstatné jméno v množném čísleThere are books on the table. – Knihy jsou na stole.

  There is + podstatné jméno nepočitatelnéThere is milk on the table. – Mléko je na stole.
Dalším poznatkem, kterého si můžete všimnout, je člen podstatného jména. Zatímco v jednotném čísle má podstatné jméno člen „a book“ v množném čísle člen není. Pokud tam již něco chcete vložit, tak jsou to slůvka some, any“, ale o tom v jiné lekci.
V kladných větách lze použít zkrácený tvar, ale pouze pro „there is“ = „there`s“. Pro „there are“ zkrácený tvar použít nelze (toto pravidlo platí pro „there are“ v kladné větě – v dalším odstavci, kde se řeší záporná věta „there are not“, které již zkracovat půjde).
Další příklady ve větách:
 • There is a spider in the kitchen. – V kuchyni je pavouk.
  There is some sugar on the table. – Na stole je nějaký cukr.
  There is ice cream. – Tam je zmrzlina.
  There’s a good song on the radio. – V rádiu je dobrá píseň.
  There’s a good film on the TV. – V televizi je dobrý film
  There are six students in the classroom. – V učebně je šest studentů.
  There are many children at the tram stop. – Na zastávce tramvaje je mnoho dětí.
  There are three English students in our class. – V naší třídě jsou tři angličtí studenti.

Záporná věta Pro zápornou větu máme stejné tři možnosti použití, pouze přidáme zápor „not“:

 • There is not + podstatné jméno v jednotném čísleThere is not a book on the table. – Kniha není na stole.

  There are not + podstatné jméno v množném čísleThere are not books on the table. – Knihy nejsou na stole.

  There is not + podstatné jméno nepočitatelnéThere is not milk on the table. – Mléko není na stole.
Nebo pak zkrácené tvary:
 • There isn`t + podstatné jméno v jednotném čísleThere isn`t a book on the table. – Kniha není na stole.

  There aren`t + podstatné jméno v množném čísleThere aren`t books on the table. – Knihy nejsou na stole.

  There isn`t + podstatné jméno nepočitatelnéThere isn`t milk on the table. – Mléko není na stole.
Další příklady ve větách:
 • There is nota horse in the meadow. – Na louce není kůň.
  There are not two pandas in the zoo. – V zoologické zahradě nejsou dvě pandy.
  There are not six children in the classroom. – Ve třídě není šest dětí.
  There aren’t any good food this week. – Tento týden není žádné dobré jídlo.

Tázací věta Pro tázací větu podobně jako tomu bylo hned v první lekci, prohazujeme slovosled. Věta tedy začíná buď slovíčkem „is“ nebo „are“. Zbytek věty zůstává stejný jako v kladné a záporné větě.

 • Is there + podstatné jméno v jednotném čísleIs there a book on the table? – Je kniha na stole?

  Are there + podstatné jméno v množném čísleAre there books on the table? – Jsou knihy na stole?

  Is there + podstatné jméno nepočitatelnéIs there milk on the table? – Je mléko na stole?
Na otázky vytvořené pomocí slovních spojení „there is“ a „there are“ lze odpovídat zkráceně pomocí slovních spojení:
 • Yes, there is.“- Ano, tam je.
  Yes, there are.“- Ano, tam jsou.
Nebo v záporném případě:
 • „No, there is not.“ – Ne, tam není.
  „No, there are not.“ – Ne, tam nejsou
 
!!Pro šikulky !! Procvičit si tuto novou gramatiku můžete na této stránce :
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-there-is-there-are-2-uroven/1303 Ale pozor ! Je to již střední náročnost cvičení - může se tedy stát, že ne každý toto cvičení zvládne!! Přeci jen je to nová látka Držím pěstí!!!!!!
 
Uvedené učivo je opět na celý týden - proto i vaše odpovědi prosím zašlete na můj mail do konce týdne.

 

4. TŘÍDA

Matematika
1. Výklad obsah čtverce + obdélníku učebnice str. 129+130+131+132 +
"Geometrie pro 4. ročník + Obsah čtverce a obdélníku" viz. soubory ( výklad – ne podle našeho PS, ale hezky vysvětleno)
2. Obsah čtverce:     S = a.a
    Obsah obdélníku: S = a.b
Hlavně umět dosazovat do vzorečků!
Např. S = a.b          S = a.a
           S = 5.6          S = 8.8
           S= 30 cm²    S = 64 cm²
3. PS str. 34, 35
4. Posílám fólie – denně procvičovat alespoň jeden sloupec! Fólie viz. soubory "Fólie 4. třída"
 
Český jazyk
1. PS st. 61/ 1,2,3 ( cvičení 4 – ne)
+ přehled na str. 104 ( zvratná slovesa a jejich časování necháme až na výuku ve škole)
2. Sešit ČJ-Š str. 104/2 + 105/5a
3. Větu přepsat do sešitu a určit:
Úkoly z učebnice nebyly úplně srozumitelné pro všechny žáky ve škole.
 
1) slovní druhy
2) úkoly - pád, číslo rod, vzor
z učebnice - pád, číslo rod, vzor
pro žáky - pád, číslo rod, vzor
ve škole - pád, číslo rod, vzor
 
Vlastivěda
1. Učebnice strana 20 + strana 21 - opakování, otázky. Abych věděla že pěkně doma pracujete, pošlete mi správné odpovědi ( stačí číslo a k němu správné písmeno) na můj email: danik@dcdoma.net.
Opakovací otázky jste měli také na straně 14 - 15. Ty mi prosím také zašlete, ať vím, že vaše práce je od začátku svědomitá a správná
Přírodověda
Protože se nám blíží svátek prosím podívejte se na toto video :
A po té mi pošlete zprávu na email -danik@dcdoma.net krátký popis co jste se ve videu dozvěděli. Budu se těšit na vaše odpovědi.
 
Uvedené učivo je opět na celý týden - proto i vaše odpovědi prosím zašlete na můj mail do konce týdne.
 
Anglický jazyk
1. Učebnice strana: 45-47
2. Pracovní sešit strana: 45-46
Opakování slovíček : dny v týdnu
 
Nová slovíčka (předměty ve škole) :
Lesson - lesn - lekce, vyučovací hodina
Art - a:t - výtvarná výchova
Geography - dži ografi - zeměpis
Games - geimz - hry
Maths - mæθs - matematika
History - histri - dějepis
Music - můj:zik - hudební výchova
Science-saɪəns - přírodopis
Fun - fan - zábava
Comb - kəum - pročesávat
Relax - rilæks - odpočinout si
Sir - se: - pane
Cup - kap - šálek
 
Procvičit si můžete toto téma zábavnou formou na této stránce : https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-cviceni-slovicka-skolni-predmety

Přílohy

Vytvořeno: 6. 4. 2020
Poslední aktualizace: 6. 4. 2020 13:56
Autor: Správce Webu